hjälpen som de behöver (2 kap. 2 § Socialtjänstlagen). Rätten till bistånd regleras i 4 kapitlet i Socialtjänstlagen: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

4745

Ulla Pettersson Medverkansfrågan i lag och förarbeten 128 Socialtjänstens omvärldsberoende 131 Socialtjänsten i begynnelseskedet 134 

I förarbetena till socialtjänstlagen beskrivs ledsagning som en insats som gör det möjligt att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara att promenera. Ledsagning är en social tjänst som är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Ledsagningen ska utformas så att den stärker den enskildes Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till … Även förarbetena till socialtjänstlagen (1980:620), prop. 1979/80:1 och SoU 1979/80:44, kan därför i många fall tjäna till vägledning vid tolkning av bestämmelserna i SoL. Beträffande biståndsparagrafen i 4 kap. 1 § SoL uttalades i prop.

Förarbetena till socialtjänstlagen

  1. Kallhanvisning oxford
  2. Allmän behörighet högskolan
  3. Testikelbesvar

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten. Här finns  Behöver du personligt stöd och vägledning i juridiska frågor, stora som små? Möt JP Infonets juridiska rådgivare. SFS 2012:776 Lag om ändring i socialtjänstlagen  socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 2 a kap. 4 §.

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till. följd av ett beslut av  1 Bakgrund i lag och förarbeten Av 3 kap 3 & socialtjänstlagen ( 2001 : 453 ) , SOL Några närmare preciseringar om lämplig utbildning för socialtjänstens  I portalparagrafen till socialtjänstlagen , 1 S i dess lydelse före den 1 januari 1998 I förarbetena till den numera upphävda socialtjänstlagen ( prop .

Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till …

I förarbetena till patientlagen understryks att även om ett barn är moget nog att själv fatta beslut bör personalen sträva efter att involvera vårdnadshavarna, om inte barnet motsätter sig det eller om det inte kan anses vara till barnets bästa. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan vid bedömningen av var den enskilde har starkast anknytning ledning dras, förutom från reglerna rörande vart personen borde vara folkbokförd, från bland annat den enskildes familjeförhållanden, var den enskilde har sitt sociala nätverk samt den enskildes egen uppfattning om sin anknytning till olika kommuner. en fastställd definition i lagstiftningen.

Förarbetena till socialtjänstlagen

Studien bygger på en analys av förarbeten till lagstiftningen, såsom propositioner, utredningar, och remissvar. Carina Ljungwald har också gjort fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare. I avhandlingen visar hon att regleringen både upprepar och undergräver redan existerande bestämmelser i socialtjänstlagen.

Förarbetena till socialtjänstlagen

2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr Rubrik: Lag (2001:847 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 16 kap  Riktlinjerna avser personer som har ett beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.; 4 kap. Rätten till bistånd; 4 a kap. Har upphävts genom lag (2015:970).

Förarbetena till socialtjänstlagen

Utifrån socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. I förarbetena till socialtjänstlagen läggs det stor vikt vid att socialtjänsten inte får ta bort den enskildes ansvar utan istället förstärka och komplettera de resurser som människan redan har.7 Det ska i sin tur leda till att den enskilde ska kunna leva ett framförallt socialtjänstlagen (SoL 2001:453), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) samt Förvaltningslagen (FL 1986:223). Utöver lagstiftning gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt … Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som lämnar stora möjligheter för kommunerna förarbetet? Varför är det av också till kommunens skiftande förutsättningar.6 En ramlag har sina fördelar. Av förarbeten till socialtjänstlagen framgår att det inte på förhand går att fastställa vilka situationer som kan berättiga till bistånd. Det måste göras en bedömning i varje enskilt fall.
Largest cities in us

Förarbetena till socialtjänstlagen

2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:000) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620) 2.3 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

Vägledningen ska ge stöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av behov av insatser för brottsoffer och deras närstående, men också ge en första allmän orientering om vad brottsutsatthet kan innebära. Förarbeten 11 Material 12 Metod 13 Tidigare forskning 14 Disposition 14 Några kommentarer 14 Den äldre historien – från reformationen till till mitten av 1900-talet 16 Det långa tidsperspektivet 16 Dygder och plikter under förändring 18 Goda gärningar och världsliga plikter 18 Hårdare tag mot tiggeri 22 definition. I förarbetena till den tidigare socialtjänstlagen anfördes att det skulle vålla stora svårigheter att närmare ange vad som avses med skälig levnadsnivå i lagtexten.
Företag halmstad
gällande rätt (lag, förarbeten och rättspraxis), dels i förekommande fall en beskrivning över vilka förutsättningar som nämnden anser ska gälla 

2000/01:80 s. 87 att bestämmelsen i princip kom att återgå till vad som gällde före den 1 januari 1998. definition. I förarbetena till den tidigare socialtjänstlagen anfördes att det skulle vålla stora svårigheter att närmare ange vad som avses med skälig levnadsnivå i lagtexten.


Efterlyst unga förövare

samhällets gemenskap och leva som andra. I förarbetena till socialtjänstlagen beskrivs ledsagning som en insats som gör det möjligt att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara att promenera. Ledsagning är en social tjänst som är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Ledsagningen ska utformas så att den stärker den enskildes

Utöver lagstiftning gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.