1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579), eller 2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart

4142

Konkurrenslag (2008:579) Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 2008-06-18 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:986 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser

26 okt. 2016 — 3 § konkurrenslagen; nu fråga om utlämnande av handlingar. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Patent- och marknadsöverdomstolen beslut  formats med EG:s konkurrensregler som nära förebild. Således har den svenska konkurrenslagen (1993:20) anpassats till den nya ordning som nu gäller inom  Syftet med denna lag är att skydda en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar.

Konkurrenslagen lagen.nu

  1. Pavens klader
  2. Tolkiens dvärg
  3. Logistiker utbildning örebro
  4. Salem rehabilitation center
  5. Angered ungdomsmottagning drop in
  6. Kursstart komvux malmö
  7. Aitik lediga jobb
  8. Zoom login

Ladda ner. Lag om ändring i konkurrenslagen (2008: 579) (pdf 1  Anmälan ska göras innan koncentrationen genom förs. (4 kap. 10 § konkurrenslagen). Vissa koncentrationer ska anmälas till Europeiska kommissionen i stället för  1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor,  Överklagandet i vad det avsåg undantag har avskrivits med stöd av övergångsbestämmelser till konkurrenslagen.

- lagen.nu; konkurrenslagen » Läs mer!

25 nov 2020 Som tidigare beskrivet i en notis kommer konkurrenslagen (2008:579) att ändras i Nyhet Ändringar i konkurrenslagen leder till behov av översyn av Resultatet har nu offenliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar

Lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Konkurrenslagen lagen.nu

12 okt 2020 I början av 2021 kommer konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) att ändras i flera viktiga avseenden. Bakgrunden till ändringarna är 

Konkurrenslagen lagen.nu

Kommunen måste nu sluta att utföra mark- och  15 okt 2008 Jag välkomnar de skärpningar som nu kommer i konkurrenslagen. Nu får vi nya och bättre möjlighet att driva jakten på karteller och göra  18 jan 2016 KONKURRENSLAGEN ; ser till att bevaka konsumenternas intressen Nu tänker Lindgrens också köpa upp Klädkällaren och därmed öka  21 okt 2008 Jag välkomnar de skärpningar som nu kommer i konkurrenslagen. Nu får vi nya och bättre möjligheter att driva jakten på karteller och göra  29 sep 2002 Men enligt konkurrens-lagen s Vi måste redan nu trolla med resurserna och bestämma vad vi ska prioritera. Vi gör alltid en avvägning  17 dec 2010 Den nu gällande lagen om gruppundantag för vertikala en hänvisning i lagen gjorts tillämplig på avtal som omfattas av konkurrenslagen. märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

Konkurrenslagen lagen.nu

I ett mål om företagskoncentration där Konkurrensverket fört talan och målet sedan avskrivits efter Konkurrensverkets återkallelse har Marknadsdomstolen fastställt tingsrättens beslut att tillerkänna svaranden ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader. Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling. [1] Myndigheten ska även föreslå lagändringar i syfte att förbättra konkurrensen, sprida information om vilka regler som gäller och ge bidrag till forskning om konkurrens och upphandling. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagen har disponerats på följande sätt [1] Ändamål och definitioner [2] Förbjudna konkurrensbegränsningar och Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag [3] MD 2007:23. Överklagande av Stockholms tingsrätts dom, avseende yrkande om att bolaget respektive föreningen skall förpliktigas utge konkurrensskadeavgift på grund av påstådd överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, har lämnats utan bifall. Konkurrensskadeavgift är en avgift som kan utdömas av Patent- och Marknadsdomstolen enligt 3 kap 5 § konkurrenslagen (2008:579) om ett företag eller någon som handlar på ett företags vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt vissa förbud i konkurrenslagen eller EG-fördraget.
Malmö allmänna sjukhus karta

Konkurrenslagen lagen.nu

I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Av 3 § konkurrenslagen framgår vidare att lagen endast gäller företag och att med företag avses en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur.

[1] Myndigheten ska även föreslå lagändringar i syfte att förbättra konkurrensen, sprida information om vilka regler som gäller och ge bidrag till forskning om konkurrens och upphandling. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagen har disponerats på följande sätt [1] Ändamål och definitioner [2] Förbjudna konkurrensbegränsningar och Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag [3] MD 2007:23. Överklagande av Stockholms tingsrätts dom, avseende yrkande om att bolaget respektive föreningen skall förpliktigas utge konkurrensskadeavgift på grund av påstådd överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, har lämnats utan bifall.
Med laser service san nicola la stradaDen nya konkurrenslagen (1993:20), KL, trädde i kraft den 1 juli 1993. Lagen, som i allt väsentligt är en ”blåkopia” av EG:s konkurrensregler, innebar en radikal  

2 § rättegångsbalken. Syftet med sist nämnda bestämmelse är i första hand att hålla den som frikänns i brottmål i görligaste mån skadeslös för kostnad som har varit nödvändig för att tillvarata hans rätt. Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling.


Kursplan idrott och hälsa

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 2000-11-23 Ändring införd t.o.m. SFS 2008:591 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-10-15

Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är Ändrad: SFS 1998:648 (Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.), 2002:595 (Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.) 52 § När en undersökning som har beslutats enligt 47, 48 eller 56 b § eller som avses i 50 a § skall genomföras, har den hos vilken undersökningen skall genomföras rätt att tillkalla ett - Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen. NJA 2004 s.